PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

V Plzni dne 12.2.2016

PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ „COOKIES“

Vítejte na stránkách společnosti [Plzeňský Prazdroj, a.s.]. Internetové stránky na doméně [prazdroj.cz] (dále jen „Internetové Stránky“) provozuje společnost [Plzeňský Prazdroj, a.s.], IČ: [453 57 366], se sídlem [U Prazdroje 7, Plzeň, PSČ 304 97], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [Krajským soudem v Plzni], sp. zn. [B 227] (dále jen „Společnost“). Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na Společnost.

 • Podmínky užití

  Veškerý obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je chráněn autorským právem Společnosti. Společnost je rovněž v souladu s autorských právem pořizovatel databází zveřejněných na Internetových Stránkách. Všechna práva vyhrazena.

  Vstupem na Internetové Stránky souhlasíte s těmito podmínkami užití Internetových a zásadami ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ (dále jen „podmínky“). Předtím, než začnete Internetové Stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky.

  NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, OPUSŤTE PROSÍM OKAMŽITĚ TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

 • Minimální věk

  Do některých sekcí Internetových Stránek nemáte mít v souladu s platným právním řádem České republiky přístup, jste-li mladší 18 let nebo jste-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané zemi, provincii, státu nebo na území, z něhož si Internetové Stránky prohlížíte. Spadáte-li do této kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo z níž se připojujete, a měli byste dotčené sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním budete vyzváni, abyste potvrdili svůj věk.

 • Zakázané užití

  Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové Stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

 • Zřeknutí se obsahu

  Internetové Stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání Internetových Stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.

  Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

  • přesnost nebo úplnost materiálu zveřejněného na Internetových Stránkách;
  • dostupnost Internetových Stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
  • kompatibilitu Internetových Stránek s Vaším počítačovým systémem a
  • to, že Internetové Stránky nejsou infikovány virem.
 • Vyloučení a omezení naší odpovědnosti

  V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.

  Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli Internetových Stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s Internetovými Stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových Stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

 • Duševní vlastnictví

  Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Internetových Stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, anebo používáme na základě licence a jsou nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu Internetových Stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

 • Používání Internetových Stránek

  Můžete používat Internetové Stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.

  Nejste oprávněni:

  • propojovat Internetové Stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu; ani
  • neoprávněně vniknout do Internetových Stránek, používat Internetové Stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k
  • zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z Internetových Stránek, ani tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na Internetových Stránkách.
  • V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k Internetovým Stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.
 • Hyperlinky

  Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

 • Změny

  Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování Internetových Stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně měnit tyto podmínky. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím Internetové Stránky opusťte.

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů

  10.1. Všeobecné informace

  Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše Internetové Stránky můžete za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti nám poskytovat jakékoliv osobní údaje. V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom Vám mohli zaslat požadované informace. V takovém případě pak budeme vždy potřebovat Váš souhlas, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat, a zavazujeme se, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat způsobem, za podmínek a v souladu se zásadami uvedenými v čl. 10.2. níže.

  10.2. Informace o zpracování osobních údajů

  Vyplněním příslušného registračního formuláře, případně přihlášením se prostřednictvím aplikace Facebook, poskytnete Společnosti jakožto správci ke zpracování své osobní údaje (v rozsahu: datum narození, jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, profilová fotografie z aplikace Facebook), a to pro propagační a marketingové účely Společnosti, zejm. pro propagaci, nabízení produktů a služeb Společnosti, včetně zasílání informací o Společností pořádaných akcích, soutěžích, hrách a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění.

  Zpracování osobních údajů probíhá vždy výhradně s Vaším souhlasem. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli písemně odvolat.

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) bychom Vám tímto chtěli poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů Společností:

  Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě sama, anebo prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů najdete zde). Osobní údaje mohou být zpracovávány v jiném členském státě Evropské unie a ve Spojených státech amerických. V takovém případě se vždy budeme snažit zajistit, aby s osobními údaji bylo zacházeno v souladu se standardy platnými v České republice.

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od chvíle, kdy jste nám je poskytli, a ujišťujeme Vás, že nebudou zpřístupněny jiným osobám než jejich zpracovateli.

  Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci.

  Máte právo na poskytnutí informací o účelu a povaze zpracování Vašich osobních údajů a o příjemcích Vašich osobních údajů. Současně máte právo požadovat aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů z naší databáze. Pro tyto účely prosím využijte e-mailovou adresu legalservices@asahibeer.cz. Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

  V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života, nebo v rozporu se Zákonem, zejm. jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, anebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranili vzniklý stav, zejm. můžete požadovat provedení blokace, opravy, doplnění či likvidaci těchto osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, bude Společnost, resp. zpracovatel, povinen neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li Společnost nebo zpracovatel Vaší oprávněné žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se Zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  10.3. Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk

  Internetové Stránky nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk dle čl. 2 výše. Naším záměrem tedy není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím minimálního věku, tyto údaje odstraníme.

  10.4. Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran

  Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

  10.5. Soubory „cookies“

  Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupíte.

  Tyto Internetové Stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“. Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté. Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

  Tyto Internetové Stránky používají cookies, které:

  • Zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
  • Zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
  • Umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
  • Umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.
  • „Cookies“ nejsou virusy. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

  Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

  Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

  Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 • Rozhodné právo a výklad

  Stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

  Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České